Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 413 Харківської міської ради"

 

Інклюзивна Освіта

Інклюзивна освіта

 Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем  проживання,  що  передбачає  навчання  в умовах  загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до   індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими    і освітніми потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей.

 

 

 

Основні принципи інклюзивної освіти:

всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим,  не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
 заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх вихованців шляхом узгодження   різних видів і темпів навчання;                                                
 забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних  навчальних планів, застосування   організаційних заходів, розробки стратегії  викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків   зі своїми громадами;   
діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку    додаткову допомогу, яка    може знадобитися їм для забезпечення успішності    процесу навчання.
Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей - ВСІ діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання   в   інклюзивних   освітніх   закладах   є   корисним   як для дітей з особливими    освітніми потребами, так і для інших дітей, членів суспільства в цілому. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.  Завдяки взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги.

 

 

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти на міжнародному та національному рівні

Вперше інклюзію підтримала Всесвітня декларація прав людини 1948р., а засади інклюзії відображено у всіх міжнародних документах у сфері освіти.

•     Декларація про права дитини — 1959 р. У принципі № 5 Декларації прав ди­тини також зазначено, що дитина, яка є неповносправною у фізичному, пси­хічному або соціальному відношенні, має забезпечуватися спеціальним режи­мом, освітою і піклуванням, необхідним зважаючи на її особливий стан.

•     Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для людей з інвалід­ністюзатверджені Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 20.12.93 № 48/96. — 1993 р., передбачають рівні можливості доступу до освіти для всіх осіб з фізичними або розумовими вадами. У цих правилах міститься звернен­ня до всіх держав зробити освіту людей з особливими потребами невід'ємною частиною системи освіти.

•     Конвенція ООН «Про права дитини» 1989 р., ратифікована Україною у 1991р.

Стаття 23. Держави-учасниці визнають, що неповностправна у розумовому або фізичному відношенні дитина має вести повноцінне й достойне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють почуттю впевненості в собі та полегшують актив­ну участь у житті суспільства.

         Правові аспекти щодо освіти дітей з інвалідністю містяться в Конституції України ст..53, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» та інших.

   Закон України «Про освіту» у статті 3 передбачає, що «Громадяни України ма­ють право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах неза­лежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших об­ставин. Це право забезпечується: розгалуженою мережею навчальних закладів, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти...».
 

Про розвиток інклюзивної освіти та порядок організації інклюзивної форми на­вчання йдеться у наступних документах:

•     Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 № 912 «Про затверд­ження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

•     Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011  № 872 «Про за­твердження порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»